Sociaal veilige sportomgeving

Het bestuur van Volleybalvereniging Lutheria heeft in de ALV van 2017 aangekondigd actief aan de slag te gaan met het thema ‘Sociaal veilige Sportomgeving’. Daarvoor zullen een aantal stappen moeten worden gezet zodat dit thema de aandacht krijgt die het verdient.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Een eerste stap is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, die stap is inmiddels gezet:
de vertrouwenscontactpersoon binnen volleybalvereniging Lutheria is:
Femke Olde Nordkamp.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Tevens heeft het bestuur in de ALV aangekondigd dat alle vrijwilligers een VOG dienen aan te vragen.

Daarvoor zal de vereniging de nodige voorbereidende stappen zetten en zij zal tevens de begeleiding van de aanvragen verzorgen. Overigens zal de aanvraag geen kosten voor de vrijwilliger opleveren als deze aanvraag via de vereniging wordt voorbereid/verzorgd.

Gedragsregels
Een andere stap is aandacht vragen voor en het uitdragen van de gedragsregels die gelden voor begeleiders in de sport. Hieronder vind je de gedragsregels.

 ‘Gedragsregels begeleiders in de sport, zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider zal de sporter niet bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn/haar vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.