Ledenvergadering maandag 15 oktober

Beste leden,

Op Maandag 15 oktober a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in het
Sportcafé De Luttermolen, Kroepsweg 1 te De Lutte, aanvang 20.00 uur, waarvoor je van harte wordt uitgenodigd.

AGENDA
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Notulen jaarvergadering 2017
4. Financieel jaarverslag.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming kascontrolecommissie.
7. Begroting 2018-2019.
8. Ontwikkelingen sporthal.
9. Besturen met een Visie
10. Jaarverslagen Commissies.
11. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Gea Weda Reglementair aftredend en herkiesbaar: Jeanine Martina.
12. Huldiging leden.
13. Mededelingen/Rondvraag
14. Sluiting.

Aanvullende agendapunten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht bij de secretaris.

In het belang van de vereniging en in uw eigen belang wordt uw aanwezigheid op de algemene ledenvergadering op prijs gesteld. Bij verhindering s.v.p. afmelden bij secretaris, tel.nr. 06-53557314, mail: secretariaat@lutheria.nl

Namens het bestuur,
Frans Blockhuis
Secretaris